Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ecoheat vloerverwarming, hierna te noemen: “Leverancier”, en een Wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.2       Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3       Algemene Voorwaarden die de Wederpartij hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier is ingestemd.
1.4       Onder Wederpartij wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leverancier in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1,6       Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.7       Leverancier behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.8       Door het gebruik van de internetsite van Leverancier en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Wederpartij deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1       Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2       Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) maanden tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3       Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4       Een aanbod aan de Wederpartij als genoemd in 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 1. De Wederpartij heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm (offerteaanvraag-pagina) van de internetsite en de desbetreffende data via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Leverancier ontvangen.
 2. De Wederpartij heeft telefonisch contact opgenomen met Leverancier en heeft via deze weg aangegeven een offerte van Leverancier te wensen ontvangen.
 3. De Wederpartij heeft het bedrijfspand aan de Industrieweg 23 te Kampen bezocht en aldaar aangegeven een offerte te wensen ontvangen.
 4. De Wederpartij heeft op eigen initiatief een emailbericht naar Leverancier gestuurd en daarin aangegeven een offerte te wensen ontvangen.

2.5       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Wederpartij is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Wederpartij opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Leverancier herroepen worden ingeval de Wederpartij niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Leverancier de Wederpartij dit binnen 1 maand na de ontvangst van de bestelling mededelen.
2.6       Wederpartij en Leverancier komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Leverancier gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7       Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-) gegeven of gedaan. Leverancier garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.8       Alle offertes worden opgesteld aan de hand van de door de Wederpartij verstrekte gegevens. Mocht het zo zijn dat Leverancier tijdens de uitvoering op verschillen stuit, dan zullen de kosten hiervoor bij de Wederpartij worden neergelegd en door de Wederpartij betaald dienen te worden.

 1. Prijzen

3.1       Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, mits anders vermeld.
3.2       Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3       Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.5       De Wederpartij is de prijs verschuldigd die Leverancier in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Leverancier worden gecorrigeerd.

 1. Betalingen

4.1       De betaling kan op de volgende manier voldaan worden.

Consumenten opdrachten:

 1.  Contant of per PIN na oplevering aan onze monteurs.
 2. Middels vooruitbetaling per bank, het bedrag dient vóór aanvang van de werkzaamheden op de rekening van de Leverancier bijgeschreven te staan.

Zakelijke opdrachten:

 1. Indien uitvoerdatum binnen 1 maand na opdracht: bij opdracht, doch uiterlijk 1 week vóór aanvang van de werkzaamheden 50% vooruitbetaling per bank en de resterende 50% binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden.
 2. Indien uitvoerdatum buiten 1 maand na opdracht: bij opdracht, doch uiterlijk 5 weken vóór aanvang van de werkzaamheden 25% vooruitbetaling per bank, gevolgd door 25% vooruitbetaling, uiterlijk 1 week vóór aanvang van de werkzaamheden en de resterende 50% binnen 14 dagen na uitvoering van de werkzaamheden.

4.2       Leverancier heeft het recht om van de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 4.1 af te wijken.
4.3       Wanneer na oplevering niet overgegaan kan worden tot betaling, zal de installatie onbruikbaar gemaakt worden. Het hieruit voortvloeiende meerwerk zal tevens in rekening gebracht worden aan de Wederpartij.
4.4       Ten laste van de Wederpartij komen tevens alle (buiten-) gerechtelijk kosten van welke aard dan ook, die Leverancier als gevolg van de niet nakoming door de Wederpartij van diens (betaling-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.5       In geval van niet tijdig betalen is Leverancier bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) leveringen op te schorten tot het moment waarop de Wederpartij de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.6       Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.7       Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.8       Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
4.9       Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. Montagewerkzaamheden

 5.1       Voor het effectief laten verlopen van de werkzaamheden dient de klant zorg te dragen voor een schone, gladde en stofvrije vloer.
5.2       De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient leeg te zijn en vrij van derden en andere obstakels (b.v. drempels). Indien dit niet het geval is en de werkzaamheden hierdoor uitlopen of niet op de afgesproken datum uitgevoerd kunnen worden, dan heeft de Leverancier het recht om de gemaakte kosten en verloren tijd bij de Wederpartij in rekening te brengen.
5.3       Als de vloerverwarming ingefreesd moet worden dan dient er een “normale” afwerk-/dekvloer aanwezig te zijn (geen tegels, plavuizen of betonvloer). De vloer moet vlak en egaal zijn. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht (houd hierbij rekening met de droogtijd).
5.4       De ingefreesde sleuf heeft een diepte van +/-17 mm en het is daarom noodzakelijk dat de afwerkvloer minimaal 30 mm is. Indien er met frezen een bestaande leiding wordt geraakt, dan is dit voor risico van de Wederpartij.
5.5       Beschadigingen ontstaan tijdens de werkzaamheden aan leidingen zoals aan- en afvoeren, elektra, televisie, zijn voor het risico van de Wederpartij.
5.6       Het infrezen van de sleuven gebeurt stofarm en wordt voor u in handelbare zakken gedaan zodat deze door de vuilophaaldienst kan worden meegenomen.
5.7       De regelunit wordt in overleg met u, op een voor u zo gunstig mogelijke plaats gemonteerd (indien technisch mogelijk) en wordt aangesloten op de bestaande CV installatie. De regelunit wordt geplaatst op dezelfde verdieping waar de vloerverwarming dient te komen. De aansluiting op de regelunit wordt ook vanaf dezelfde verdieping gemaakt. Dit geheel wordt, indien mogelijk, getest, gevuld en bedrijfsklaar opgeleverd (excl. wandcontactdoos). Montage in de meterkast is niet toegestaan.
5.8       Hoewel monteurs van Leverancier er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat er met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (b.v deuren, kozijnen, afgewerkte muren, keukenkasten).
5.9       Na het monteren van de vloerverwarming werkzaamheden en het afhandelen van de financiële verplichtingen, wordt u via mail een garantie certificaat en gebruiksaanwijzing toegestuurd.
5.10     Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.11     Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.12     Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Leverancier het recht de montage van door haar geleverde goederen te weigeren indien de getroffen voorzieningen naar het oordeel van de Leverancier niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door Leverancier te stellen eisen zonder betaling van enige schadevergoeding aan Wederpartij gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens Wederpartij.
5.13     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Leverancier op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

 1. Levering en leveringstijd

6.1       Leveringen en uitvoeringen vinden plaats op het door de Wederpartij tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 5. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd;

7.2       Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, met een minimum van 25% van het totale factuurbedrag, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.4       Indien Leverancier op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.5       In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 1. Tevredenheidgarantie

8.1       De consument kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Dit geldt alleen voor doe-het-zelf pakketten en losse artikelen. Alleen wanneer het product in de originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeert, kan er na overleg met Leverancier aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidgarantie. Alle meegezonden documenten, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
8.2       Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade- diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
8.3       De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening voor de consument Wederpartij.
8.4       Indien de consument Wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Leverancier binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Wederpartij aan Leverancier betaalde.

 1. Eigendomsvoorbehoud

 9.1       Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Wederpartij over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Leverancier is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
9.2       De Wederpartij mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 1. Garantiebepalingen

10.1     Op de door Leverancier gemonteerde regelunit geldt een garantietermijn van 60 maanden, waarbij de mechanische en elektrische componenten van garanties zijn uitgesloten. Mocht zich ondanks normaal gebruik volgens de richtlijnen van de gebruiksaanwijzing binnen 60 maanden na aankoop een storing voordoen die kennelijk het gevolg is van een materiaal- en/of montagefout, dan zal Leverancier dit kosteloos herstellen. Bij serviceverlening dient het garantiebewijs samen met rekening of koopbon voorzien van datum van de installatie van de vloerverwarming getoond dient te worden.
10.2     De fabrikant van de vloerverwarmingsbuis verstrekt een garantie gedurende 50 jaar waarvan de eerste 10 jaar met schade gevolg dekking. De schade wordt vergoed indien er een aanwijsbare schade is opgetreden welke te herleiden is op verwijtbare verwerkingsfouten tijdens de productie.
10.3     Op de aansluiting van de regelunit op het verwarmingssysteem, levert Leverancier een garantie van één jaar.
10.4     Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken en optreden die dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. de niet-inachtneming van onderhouds- en bedieningsvoorschriften;
 2. ander dan het voorziene normale gebruik;
 3. normale slijtage;

10.5     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuist onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden. Wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
10.6     Eventuele gebreken dienen onverwijld en binnen de garantietermijn schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.7     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

 1. Overmacht

11.1     In geval van overmacht is Leverancier niet gehouden haar verplichtingen jegens de Wederpartij na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2     Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot de omstandigheden behoren onder meer verkeersbelemmeringen, gebreken in behulp- en transportmiddelen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet deugdelijke of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 1. Aansprakelijkheid

12.1     Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2     Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.3     Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
12.4     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.5     Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
12.6     Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.7     De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
12.8     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 1. Risico-overgang

13.1     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 1. Intellectuele eigendom

12.1     De Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Leverancier, haar toeleveranciers of andere rechthebbende.
12.2     Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
12.3     Het is de Wederpartij verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, haar toeleveranciers of andere rechthebbende, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 1. Persoonsgegevens

13.1     De gegevens die de Wederpartij op de website van Leverancier invoert, worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling of voor het versturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.2     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3     Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. Diversen

15.1     Leverancier is gevestigd aan Industrieweg 23, 8263 AB te Kampen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65179919 te Zwolle. Het BTW- identificatienummer is NL001.657.590.B72. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Leverancier op bovenstaand adres of naar het email adres [email protected]
15.2     Leverancier streeft ernaar om de door haar ontvangen e mails binnen 48 uur te beantwoorden.